HeaderSearchForm

Walny Zjazd Okręgu Zachodniopomorskiego ZPFP

 
Koleżanki i Koledzy
 W imieniu Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody zwołuję Walny Zjazd członków Okręgu, sprawozdawczo-wyborczy, w wynikającym z rozdziału VI § 29 punktu Statutu ZPFP terminie.
 Zjazd odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2019 r (sobota) o godz. 12.00 w siedzibie Okręgu na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie przy ul. Kazimierza Królewicza 4, sala 117 (drugi termin w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12.15).
Proponowany porządek obrad:
1.     Otwarcie Zjazdu przez prezesa Okręgu.
2. Wybór przewodniczącego Zjazdu, protokolanta i komisji skrutacyjnej.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu Okręgu z działalności w upływającej kadencji i głosowanie nad jego przyjęciem.
5. Sprawozdanie finansowe (przyjęto w dniu 16.02.2019)
6.    Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
7.    Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
8.    Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9.   Wybór Władz Okręgu: 3-7 członków Zarządu, którzy spośród siebie wybierają:
a.    prezesa Okręgu
b.    wiceprezesa Okręgu
c.     sekretarza Okręgu
d.    skarbnika Okręgu
10.    Wybór Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
11.    Wybór delegatów na Walny Zjazd ZPFP.
12. Wolne wnioski i dyskusja na temat działalności Okręgu.
13.  Zakończenie zjazdu.
 
Elżbieta Chojnacka
 
 
 
parent menu item not found: "130"